Tham tu Da Nang

Thám tử Đà Nẵng

thám tử đà nẵng
Bạn có thể trở thành Thám tử ?
  1. Bảo đảm bí mật, giữ kín bí mật của khách hàng, nếu tiết lộ ra ngoài thám tử không còn được tin cậy nữa.
  2. Nghiêm cấm nhận hối lộ.
  3. Thậm chí là những vụ việc điều tra không được trả công vẫn phải cần cù.
  4. Lí trí thắng tình cảm.
  5. Không được dùng ý kiến chủ quan để phán đoán tình hình, chỉ khi nào nắm được chứng cứ đầy đủ, rõ ràng mới là sự thật.
  6. Cần phải tinh thông một trong các loại võ tay không để phòng thân.
  7. Phải nắm rõ tâm lí học, đặc biệt là tâm lí tội phạm.
  8. Cần phải biết pháp y học và khoa học nhận dạng.
  9. Báo cáo điều tra phải viết cụ thể như thật.
  10. Khi hợp thành một tổ điều tra không bao giờ được tranh công.